Heeft u

vragen?

Heeft u

vragen?

Heeft u

vragen?

Heeft u

vragen?

Algemene voorwaarden

Meer info

Definities en toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Artikel 2. Toepasselijkheid en reikwijdte van de algemene voorwaarden

Totstandkoming van de overeenkomst

Artikel 3. Aanbod en aanvaarding

Inhoud, uitvoering en wijziging van de opdracht

Artikel 4. Inhoud en uitvoering van de opdracht

Artikel 5. Medewerking Opdrachtgever

Artikel 6. Wijziging van de Opdracht

Inschakeling derden

Artikel 1. Definities

Alleen na voorafgaande toestemming van Opdrachtgever vindt inschakeling van derden plaats. RNC Events, Services & Support blijft te allen tijde contractspartij van en aanspreekpunt voor Opdrachtgever. Voor zover de derde eigen algemene voorwaarden hanteert, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen tussen RNC Events, Services & Support en Opdrachtgever.

Uitvoeringstermijnen, vertraging, opschorting

Artikel 8. Vertraging in de uitvoering

Artikel 9. Opschorting

Tarief, kosten en betalingsvoorwaarden

Artikel 10. Tarief en kosten

Artikel 11. Betalingsvoorwaarden

Einde van de overeenkomst en de gevolgen daarvan

Artikel 12. Beëindiging

Artikel 13. Bijzondere ontbindingsgronden

Artikel 14. Gevolgen van ontbinding

Eigendomsvoorbehoud en intellectueel eigendom

Artikel 15. Eigendomsvoorbehoud

Artikel 16. Intellectuele eigendomsrechten

Modellen, technieken, concepten, beeldmaterialen en andere voortbrengselen van de geest, die zijn gebruikt voor de totstandkoming van het door RNC Events, Services & Support geleverde, zijn en blijven in eigendom van RNC Events, Services & Support. Openbaarmaking en derden verstrekking kan derhalve alleen geschieden na schriftelijke toestemming van RNC Events, Services & Support. Opdrachtgever heeft uiteraard het recht het geleverde te vermenigvuldigen voor gebruik binnen de eigen organisatie, voor zover dat past binnen het doel van de opdracht.

Aansprakelijkheid en vrijwaring

Artikel 17. Aansprakelijkheid

Artikel 18. Vrijwaring

Artikel 16. Intellectuele eigendomsrechten

Voor zover de wet of deze voorwaarden niet anders bepalen, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever jegens RNC Events, Services & Support, uit welke hoofde dan ook, in ieder geval na één (1) jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Hoofdelijk en overdracht van rechten en plichten

Artikel 20. Hoofdelijkheid en overdracht van rechten en plichten

Geheimhouding en bescherming van persoonsgegevens

Artikel 21. Geheimhouding

Artikel 22. Bescherming van persoonsgegevens

Geschillenregeling en toepasselijk recht

Artikel 23. Toepasselijk recht en geschillen

Blijf up-to-date!

Schrijf je in voor onze event alert om op de hoogte blijven over onze nieuwe events.

Interesse in event Druk op ctrl om meer aan te klikken